Fundacja

Wizja

Zmiany struktury systemu edukacji są podstawą do reformy i nowego modelowania najważniejszego obszaru działalności szkoły jakim jest proces kształcenia i wychowania. Tak więc pragniemy w naszej szkole, dążyć do możliwie pełnej integracji kształcenia i wychowania.

Pragniemy, aby nasza szkoła była postrzegana w środowisku jako Szkoła Otwartych Serc. To wyznaczy fundamentalne wartości wychowania i kształtowania młodego człowieka. Ta idea to program każdego nauczyciela, który ma dar współodczuwania z drugim człowiekiem, wnikania w jego świat wewnętrzny z gotowością uznania jego odrębności i uszanowania godności osoby.

Serce jest sprawiedliwe, kiedy prawdziwa miłość pozwala kształtować klimat współpracy, rozwiązywać troski między nauczycielem i uczniem, dyrektorem i pracownikiem, między szkołą a rodziną. Szkoła jako przestrzeń nadziei to taka szkoła otwartych serc, gdzie przestrzeń wspólnej pracy nad dzieckiem rodzi się z solidarności ludzkich serc. Szkoła z sercem ma dochować wierności uczniom: jeśli naukę rozpoczyna grupa 25 dzieci – to „zgubienie” po drodze choćby jednego ucznia stawia pod znakiem zapytania cały fundament etyczny szkoły.

Wierność oznacza zatem trwanie przy uczniu i jego rodzinie bez względu na wszystko, a szczególnie wtedy, gdy pojawiają się trudności wychowawcze i zaniedbanie w nauce. Wiara w potencjał rozwojowy i twórczy każdego ucznia – bez wyjątku, to jedna z najważniejszych cech szkoły, jaką pragniemy stworzyć.

Nadzieją uczniów, rodziców i nauczycieli jest dobra szkoła. Udział w tworzeniu dobrej szkoły powinni mieć wszyscy uczestnicy życia szkolnego, nie wykluczając rodziców. Pierwszym krokiem ku dobrej szkole winno być wspólne wypracowanie wizji szkoły.

Szkoła Otwartych Serc

 • nie dzieli uczniów na dobrych i złych, zdolnych i niezdolnych,
 • dostrzega w każdym uczniu ukryte nawet drobne zdolności i rozwija je,
 • dostosowuje wymagania programu do możliwości pojedynczego ucznia,
 • blisko współpracuje z rodzicami, konsultuje z nimi programy nauczania i uważnie słucha ich wszystkich opinii,
 • kieruje się sercem, jednocześnie zachowując dyscyplinę w konkretnych działaniach zaplanowanych wspólnie,
 • uczy jak przezwyciężać trudności, pomaga uczniom w ich indywidualnych zmaganiach, pomaga zachować pogodę ducha i uśmiech na twarzy,
 • wspólnie z rodzicami pomaga każdemu uczniowi stworzyć jego własny program rozwoju osobistego,
 • zachęca i włączawszystkich do współdecydowania o ważnych sprawach szkoły. Wszystkie one stanowią kanon działania szkoły profesjonalnej, szkoły dobrej.

Cele fundacji

Fundacja „Szkoła Otwartych Serc” działa przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Malborku na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku.

Fundacja posiada osobowość prawną i działa przez ustanowione w ustawie organy. Fundacja rozpoczęła działalność po zarejestrowaniu jej w Krajowym Rejestrze Sądowym tj. od 01.03.2002r.

Celem Fundacji jest wspomaganie zadań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku poprzez tworzenie warunków do równych szans rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych i z rodzin ubogich.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • wspieranie działalności innowacyjnej i edukacyjnej, przedsięwzięć wychowawczych w odniesieniu do Programu Szkoły Otwartych Serc, działalności kulturalnej i sportowej oraz działalności pozalekcyjnej;
 • współpracę z instytucjami państwowymi, samorządem lokalnym, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, którym są bliskie sprawy oświaty i wychowania, nauki i kultury oraz problematyka dziecka i jego rodziny a także z Kościołami i organizacjami charytatywnymi, mając na uwadze podmiot działalności Fundacji;
 • wspieranie Programu Szkoły Promującej Zdrowie ” wzbogacanie warsztatu dydaktycznego szkoły i pomoc w ukończeniu inwestycji szkolnych
 • współpracę z uczelniami wyższymi oraz wsparcie finansowe i rzeczowe w kształceniu nauczycieli i realizacji programów autorskich
 • szkolenie rodziców w zakresie pomocy i wsparcia procesu edukacyjnego i wychowawczego ucznia
 • pomoc dziecku zdolnemu poprzez finansowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, wsparcie funduszu stypendialnego oraz organizacji działalności naukowo – badawczej dla potrzeb szkoły i poradnictwa rodzinnego;
 • dofinansowywanie wyjazdów uczniów szkoły z rodzin ubogich na kolonie i obozy letnie
 • zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie dla rodzin ubogich
 • dofinansowywanie podręczników, przyborów szkolnych, odzieży, leków dla osób niepełnosprawnych, chorych i ubogich;
 • pomoc w organizacji a następnie wspieranie działalności poradni rodzinnej na terenie szkoły.

Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami zgodnie z obowiązującymi przepisami.